احسان غفوری

من، احسان غفوری کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و روان درمانگر تحلیلی با رویکرد ایگو سایکولوژی و روابط ابژه ای تحت آموزش و نظارت در حیطه فردی و بزرگسال میباشم. همچنین عضو سازمان نظام روان شناسی

و مشاوره کشور به شماره ۵۷۱۹۰ هستم.

تمرکز من در درمان بر روی عدم یکپارچگی و آشفتگی هویت و دشواری در تنظیم اضطراب و تجربه احساسات و ابراز مؤثر آنها است که طیف متنوعی از پیامدها را به صورت اضطراب شدید و فراگیر، رفتارها و تصمیم های تکانشی روابط بین فردی پرتنش و بی ثبات در بافت عاطفی خانوادگی و اجتماعی و همچنین علائمی نظیر افسردگی، وسواس های فکری و عملی کمال گرایی آسیب زا و اهمال کاری را شامل می شود. از همین روی من بر روی اصلاح ساختار و فرایندهای آسیب دیده شخصیت که آغازگر تشدید کننده و تداوم بخش مشکلات ذکر

شده می باشد، متمرکز هستم و در این مسیر دشوار در کنار شما خواهم بود. افزون براین در حیطه ارزیابی فرایندهای روان شناختی دخیل در نابسامانی های شخصیت، از آزمون مبتنی بر عملکرد رورشاخ استفاده مینمایم و در این حیطه سابقه فعالیت با بیماران وخیم روان پزشکی در بیمارستان روان پزشکی رازی را دارم

دکمه بازگشت به بالا